Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Obchodní podmínky eshopu

CARAVAN Plus s.r.o.

170 00 Praha 7, Holešovice, Přívozní 1054/2, IČ 289 37 465

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 154333

 

Preambule

Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují vzájemný smluvní vztah mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně prodávající je obchodní společnost CARAVAN Plus s.r.o., se sídlem 170 00 Praha 7, Holešovice, Přívozní 1054/2, IČ 289 37 465, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 154333 (dále také jen "CARAVAN Plus s.r.o." nebo "prodávající"), a na straně druhé kupující (dále jen "kupující"), na nákup zboží v internetovém obchodě prodávajícího nacházejícího se na webové stránce: www.doplnkyprokaravany.cz (dále jen "internetová stránka").

Provozovatelem výše uvedeného internetového obchodu je obchodní společnost CARAVAN Plus s.r.o.

Adresa provozovny (pro osobní odběr zboží, reklamace, odstoupení od smlouvy) zní:

250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Pražská 298 (areál AMZ, hala č. 5)

Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy s těmito obchodními podmínkami seznámil.

Veškeré smluvní vztahy se uzavírají zcela v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, jakožto i souvisejícími předpisy. Je-li kupujícím podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem, jakožto i souvisejícími předpisy.

Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním těchto obchodních podmínek přednost.

I.

Úvodní ustanovení

Prodávající je smluvní stranou, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem zapsaným v obchodním rejstříku, který dodává kupujícímu zboží.

Kupující je druhou smluvní stranou kupní smlouvy. Kupující je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Podnikatelem je osoba, která vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost na základě živnostenského oprávnění, nebo která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů.

Termínem "zboží" nebo "věc" se rozumí veškeré výrobky, jež prodávající prodává v rámci své podnikatelské činnosti a jejichž výčet je uveden na internetových stránkách prodávajícího.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu koupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

II.

Sdělení před uzavřením kupní smlouvy

CARAVAN Plus s.r.o. sděluje, že:

1. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v internetovém a telefonickém připojení se vychází z podmínek určených příslušným operátorem kupujícího).

 

2. CARAVAN Plus s.r.o. neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem jsou opakovaná plnění.

 

3. Kupní ceny za zboží jsou uvedeny na internetové stránce provozované CARAVAN Plus s.r.o. Uvedené kupní ceny zboží jsou smluvní a jsou konečné, t.j. včetně DPH nebo jiných případných poplatků. Kromě kupní ceny je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu tzv. distribuční poplatek (t.j. poplatek a náklady na dodání zboží - viz článek VI. těchto obchodních podmínek). Případné akční ceny platí pouze po určenou dobu či do vyprodání zásob.

 

4. V případě, že kupujícím je spotřebitel (dále jen "spotřebitel"), má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, jde-li o

 

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 

5. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím,

e) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

 

III.

Uzavírání kupní smlouvy

Nabídka zboží určeného k prodeji je umístěna na internetových stránkách CARAVAN Plus s.r.o. (www.doplnkyprokaravany.cz). Umístěním nabídky prodeje zboží na svých internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na nabízené zboží, a to za v těchto obchodních podmínkách uvedených podmínek.

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Objednávka se stává závaznou po jejím zadání do objednávkového systému. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, kteréžto jsou vymezeny kupní smlouvou, těmito obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy. Uzavření kupní smlouvy potvrdí prodávající kupujícímu elektronicky na e-mailovou adresu zadanou kupujícím.

Dodací lhůta je uvedena ve dnech pracovních a vztahuje se na produkty, které jsou skladem u dodavatele v DE. Pokud produkt není skladem, prodávající obratem informuje zákazníka o delší dodací lhůtě.

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu s kupní smlouvou.

Kupující je povinen pravdivě vyplnit všechny údaje ve vzorovém objednávkovém formuláři označené jako "povinné". Uvedení nepravdivých nebo neúplných informací opravňuje prodávajícího stornovat objednávku kupujícího a nepokračovat v jejím vyřízení, a to bez nárhady. Případné škody vzniklé prodávajícímu či kupujícímu z tohoto důvodu uhradí kupující.

Po přijetí závazné objednávky prodávajícím je kupující povinen zaplatit kupní cenu, a to v hotovosti, dobírkou nebo bankovním převodem (způsob platby kupní ceny uvede kupující v závazné objednávce zboží), a objednané zboží převzít. Kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Prodávající odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající věc pro přepravu.

Má-li prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Je-li kupujícím spotřebitel, použije se předcházející věta pouze tehdy, pokud dopravce určil kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut. V opačném případě je věc kupujícímu odevzdána, až mu ji dopravce předá.

Při odeslání nastanou účinky odevzdání zboží kupujícímu jeho předáním dopravci, označí-li prodávající zboží zjevně a dostatečně jako zásilku pro kupujícího. Neoznačí-li prodávající zboží, nastanou účinky odevzdání, oznámí-li prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, že mu věc odeslal, a určí-li ji dostatečně v oznámení. Bez tohoto oznámení je věc kupujícímu odevzdána, až předá-li mu ji dopravce.

Kupující je povinen při přebírání dodané zboží prohlédnout a v případě zjištění poškození obalu či jiné nesrovnalosti je povinen za přítomnosti a součinnosti dopravce zboží o tomto poškození či jiné nesrovnalosti provést zápis. Kupující má v takovém případě zároveň právo zboží s poškozeným obalem odmítnout a požadovat dodávku zboží bezvadného. Pokud však kupující zboží s poškozeným obalem převezme a shora uvedený zápis nesepíše, nebude mu uznáno právo na případnou reklamaci zboží, pokud by se tato reklamace vztahovala k poškození způsobenému poškozením obalu či k jiné nesrovnalosti, o níž kupující věděl při přebírání zboží.

V případě zjištění poškození zboží způsobené dopravou je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však následující den po převzetí zboží. Po marném uplynutí této doby nebude reklamace takovéto vady zboží uznána, ledaže by kupující prokázal, že vadu (poškození) zboží nemohl dříve zjistit a že bylo zboží s touto vadou již kupujícímu doručeno.

V.

Záruka za jakost

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

Pokud není v balení přiložen český návod, stalo se tak chybou dodavatele a při dodání originálního, bude přeložen přednostně v horizontu deseti pracovních dní.

VI.

Platební a dodací podmínky

Při vytváření objednávky zboží na internetových stránkách prodávajícího zadává kupující i způsob dodání zboží. Způsob dodání zboží a distribuční poplatek, který se připočítává k ceně zboží uvedené na internetových stránkách prodávajícího, se řídí následující tabulkou:

1. Platba zboží předem, a to převodem:

a) doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (Česká pošta, s.p.) - platba převodem:   distribuční poplatek 180,- Kč,

b) doručení prostřednictvím PPL (poskytovatel zásilkových služeb) - platba převodem: distribuční poplatek 150,- Kč,(maximální hmotnost zásilky je 30kg a rozměr 120x60x60cm - v případě překlopení přes tuto hmotnost a rozměry bude automaticky posíláno Toptransem za 400,- Kč)

2. Platba  zboží při převzetí zásilky:

a) doručení prostřednictvím České pošty, s.p. - platba na dobírku: distribuční poplatek 220,- Kč,

b) doručení prostřednictvím PPL (poskytovatel zásilkových služeb) - platba na dobírku: distribuční poplatek 200,- Kč,(maximální hmotnost zásilky je 30kg a rozměr 120x60x60cm - v případě překlopení přes tuto hmotnost a rozměry bude automaticky posíláno Toptrans za 450,- Kč)

c) doprava na Slovensko - platba na dobírku standardní balík do 120x60x60 : distribuční poplatek 370,- Kč - platba pouze kartou

d) rozdělení zásilky a poslání na části lze pouze na základě žádosti zákazníka a bezplatně pouze jednou

3. Osobní odběr v sídle provozovny CARAVAN Plus s.r.o., na adrese 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Pražská 298 (areál AMZ, hala č. 5) - platba v hotovosti/ kartou: distribuční poplatek 0,- Kč.

Shora uvedené výše distribučního poplatku se vztahují na standardní objednávky (z hlediska počtu odeslaných balíků, z hlediska rozměrnosti zboží či jeho ceny).

Výši distribučního poplatku v případě nestandardních objednávek, t.j. těch, u kterých bude zasíláno vícero balíků či těch, kdy zboží bude mít větší rozměry, nebo takových, kdy cena zboží přesáhne určitou výši (obvykle částku ve výši 50.000,- Kč - závislost na ceně je uváděna z důvodu nutnosti připojištění přepravy zboží) určí prodávající po dohodě s kupujícím.

Prodávající je povinen kupujícího před odesláním zboží na nestandardní objednávku upozornit a výši distribučního poplatku s ním projednat. Prodávající není oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení vyššího distribučního poplatku, než je ve výše uvedené tabulce uvedeno, pokud není tento vyšší distribuční poplatek s kupujícím projednán a tímto také schválen. V případě nedohody prodávajícího s kupujícím ohledně výše distribučního poplatku u nestandardní objednávky opravňuje prodávajícího stornovat objednávku kupujícího a nepokračovat v jejím vyřízení, a to bez náhrady.

Platby přepravcům jsou možné převážně pouze v hotovosti, platby kartou nejsou v současné době u někteých přepravců možné.

VII.

Práva z vadného plnění

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

 

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou zboží,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

 

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Reklamace se uplatňují pouze na pobočce v Brandýse a pokud nebude doložen plnohodnotný doklad od přepravce, nemůže být proplacena cesta zásilky na reklamaci.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle ust. § 2107 občanského zákoníku (z titulu vadného plnění nepodstatným porušením smlouvy).

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 

Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

 

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují písemnou formou zasláním na adresu provozovny CARAVAN Plus s.r.o., 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Pražská 298 (areál AMZ, hala č. 5)

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

d) spotřebitele, který je fyzická osoba a zboží nebylo nakoupeno pro firemní účely (uvedení identifikačního čísla)

V případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za na

ení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Prodávající může po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených zákonem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

2. Odstoupení od smlouvy v ostatních případech

Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit pouze z v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách, ujednaných v kupní smlouvě nebo stanoví-li tak zákon.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí,

 

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

b) použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ho, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

3. Odstoupení od smlouvy se zasílá písemně na adresu provozovny CARAVAN Plus s.r.o., 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Pražská 298 (areál AMZ, hala č. 5).

Neoznámil-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Zboží na vrácení nelze posílat na dobírku, nebudou přijaty.

V případě, že provozovatel není schopen dodat objednané zboží v důsledku vyprodání skladových zásob, je kupující automaticky informován a objednávka je systémem zrušena.

 

IX.

Ochrana osobních dat

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího jsou prodávajícím považovány za důvěrné a budou použity pouze v souvislosti s plněním smlouvy s kupujícím. Prodávající tyto osobní údaje chrání a neposkytne je třetím osobám s výjimkou okolností souvisejících s distribucí či platebním stykem, pokud se bude jednat o objednané zboží. Při nakládání s osobními údaji je prodávající povinen řídit se ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Využitím internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a používáním jeho osobních dat. Kupující může být také informován o novinkách e-mailem nebo telefonicky. Pokud se kupující nadále rozhodne, že tyto informace nechce dostávat, kontaktuje prodávajícího a bude odebrán z databáze shromažďovaných osob.

X.

Výprodejové zboží:

Jedná se o zboží nabízené v kategorii "výprodejové zboží", vystavené v showroomu CARAVAN Plus s.r.o. Toto zboží může vykazovat drobné vady, které nebrání provozu věci.

Dárkové poukazy: Při případném výběru zboží z nižší cenové kategorie než je cena poukazu, nevzniká majiteli poukazu nárok na vrácení rozdílu ceny zboží. Dárkové poukazy nelze sčítat a kombinovat s jinými slevami.

Ceny zboží uvedené na internetových stránkách CARAVAN Plus s.r.o. (www.doplnkyprokaravany.cz) platí pouze pro elektronické obchody (e-shop).

XI.

Závěrečná ustanovení

Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vyplývající ze smlouvy a z těchto obchodních podmínek, se řídí právním řádem České republiky, zejména pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Vztahy a případné spory, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím, budou řešeny podle práva České republiky příslušnými soudy České republiky. Pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách CARAVAN Plus s.r.o. (www.doplnkyprokaravany.cz) v den uzavření smlouvy. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv v přiměřeném rozsahu změnit, přičemž veškeré změny budou zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. července 2017.

V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi dne 27.června 2017

CARAVAN Plus s.r.o.

Způsob objednání